Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
113Mẫu báo cáo công khai lợi ích liên quan269 KB
114Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2017212 KB
115Mẫu thẻ biểu quyết137 KB
116Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018505 KB
117Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT571 KB
118Tờ trình thù lao HĐQT, BKS177 KB
119Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20173 MB
120Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018549 KB

Trang