Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
105Thông báo đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS 2 MB
106Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán494 KB
107Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu514 KB
108Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018936 KB
109Biên bản kiểm phiếu488 KB
110Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20183 MB
111Mẫu thông báo về việc đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018232 KB
112Mẫu bản kê khai người có liên quan243 KB

Trang