Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
81Báo cáo hoạt động BKS 2019, KH 2020674 KB
82Bao cao kế hoạch SXKD năm 20202 MB
83Báo cáo kết quả SXKD năm 2019936 KB
84Báo cáo kết quả SXKD năm 2019936 KB
85Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 -VFC692 KB
86Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ 2020 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco203 KB
87BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201820 MB
88Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - VSD448 KB

Trang