Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2023 - Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco3 MB
2Công bố đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 - VFC3 MB
3Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 - VFC5 MB
4Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco4 MB
5Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 - VFC8 MB
6Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco389 KB
7Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco389 KB
8Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29.12.2022 - Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco807 KB

Trang