Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021 - VTB460 KB
2Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VTB491 KB
3Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VTB1 MB
4Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - VFC5 MB
5Quy chế quản trị nội bộ - VFC 6 MB
6Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco956 KB
7Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco401 KB
8Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco657 KB

Trang