Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 VFC882 KB
2Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ VFC 2019569 KB
3Biên bản họp ĐHĐCĐ VFC 2019370 KB
4Chương trình họp ĐHCĐ 2019 - VFC389 KB
5Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 20192 MB
6Báo cáo tài chính năm 2018 - VFC5 MB
7Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - VFC156 KB
8Quy chế làm việc - ĐHĐCĐ thường niên 2019699 KB

Trang