Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco956 KB
2Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco401 KB
3Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco657 KB
4Điều lệ VFC16 MB
5Thông báo về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - VTB191 KB
6Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần vận tải biển Vinafco về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021203 KB
7Toàn văn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - VFC13 MB
8Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VFC568 KB

Trang