Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Mẫu số 3 - Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên164 KB
2Mẫu số 2 - Bản khai người có liên quan của ứng cử viên191 KB
3Mẫu số 1 - TB về việc tự nguyện họp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS175 KB
4Thông báo đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS 2 MB
5Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán494 KB
6Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu514 KB
7Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018936 KB
8Biên bản kiểm phiếu488 KB

Trang