Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco461 KB
2Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco238 KB
3Biên bản họp và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco3 MB
4Dự thảo NQ ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco396 KB
5Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VTB (tài liệu bổ sung)3 MB
6Thông tin về người nội bộ 4 MB
7Thông báo thay đổi nhân sự - VFC1 MB
8Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2022 - VFC255 KB

Trang