Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco389 KB
2Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29.12.2022 - Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco807 KB
3Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco Shipping136 KB
4Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco Shipping373 KB
5Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco shipping5 MB
6Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco shipping202 KB
7Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco Shipping306 KB
8Mẫu đơn yêu cầu trả cổ tức năm tài chính 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco258 KB

Trang