Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra thành công

Trong ngày 15/5, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinafco và Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco đã diễn ra thành công.

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo công ty cùng các cổ đông đã thảo luận sôi nổi về các báo cáo quan trọng, bao gồm:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động của công ty năm 2023.
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  • Dự thảo phương án kinh doanh năm 2024.
  • Từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, nghiêm túc và dân chủ, với sự thống nhất cao giữa các cổ đông. Các báo cáo được trình bày rõ ràng, đầy đủ, súc tích, phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển của công ty trong năm 2024.

Kết quả đại hội đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của các cổ đông vào Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo công ty. Đại hội cũng khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024, góp phần đưa công ty phát triển ngày càng vững mạnh hơn nữa.