Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
1Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán754 KB
2Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - VFC5 MB
3Quy chế quản trị nội bộ - VFC 6 MB
4Điều lệ VFC16 MB
5Toàn văn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - VFC13 MB
6Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VFC568 KB
7Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần Vinafco907 KB
8Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần Vinafco3 MB

Trang