Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
97Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018804 KB
98Dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường293 KB
99Sơ yếu lý lịch của ứng viên đề cử vị trí thành viên HĐQT, BKS2 MB
100Tờ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS564 KB
101Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - 19/11/2018589 KB
102Mẫu số 3 - Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên164 KB
103Mẫu số 2 - Bản khai người có liên quan của ứng cử viên191 KB
104Mẫu số 1 - TB về việc tự nguyện họp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS175 KB

Trang