Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
129Biên bản kiểm phiếu1 MB
130Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông498 KB
131Biên bản bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 -2022857 KB
132Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -20221 MB
133Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 04/5/20177 MB
134Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/5/20173 MB
135Phương án phân chia lợi nhuận 2016580 KB
136Báo cáo hoạt động của HĐQT2 MB

Trang