Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
121Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2018456 KB
122Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 20182 MB
123Mẫu giấy ủy quyền191 KB
124Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 300 KB
125Báo cáo thường niên năm 20177 MB
126Báo cáo thường niên năm 20177 MB
127Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018337 KB
128Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018401 KB

Trang