Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
65Mẫu thẻ biểu quyết178 KB
66Mẫu giấy ủy quyền dự họp367 KB
67Mẫu giấy ủy quyền dự họp367 KB
68Báo cáo tài chính hợp nhất 2019766 KB
69Tờ trình thù lao HĐQT/BKS 504 KB
70Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020402 KB
71Báo cáo HĐ HĐQT 2019, KH 20201 MB
72Báo cáo hoạt động BKS 2019, KH 2020674 KB

Trang