Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
65Bao cao tài chính riêng 20206 MB
66Báo cáo tài chính hợp nhất 20217 MB
67Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 20201 MB
68Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp511 KB
69Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021474 KB
70Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021190 KB
71Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT2 MB
72Mẫu hồ sơ nhận cổ tức Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco444 KB

Trang