Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
57Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - VFC1010 KB
58Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - VFC992 KB
59Mẫu số 03 - BC lợi ích liên quan206 KB
60Mẫu số 02 -Báo cáo công khai người liên quan270 KB
61Mẫu số 01 - Thông báo đề cử262 KB
62Thông báo đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị - VTB757 KB
63Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 - VTB596 KB
64Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020332 KB

Trang