Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
57Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco956 KB
58Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco401 KB
59Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco657 KB
60Điều lệ VFC16 MB
61Thông báo về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - VTB191 KB
62Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần vận tải biển Vinafco về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021203 KB
63Toàn văn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - VFC13 MB
64Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VFC568 KB

Trang