Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
49Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Vận tải biển Vinafco1 MB
50Biên bản kiểm phiếu - ĐHĐCĐ thường niên 2020525 KB
51Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - VFC1010 KB
52Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - VFC992 KB
53Mẫu số 03 - BC lợi ích liên quan206 KB
54Mẫu số 02 -Báo cáo công khai người liên quan270 KB
55Mẫu số 01 - Thông báo đề cử262 KB
56Thông báo đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị - VTB757 KB

Trang