Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
57Danh sách cổ đông lớn của VFC 06 tháng đầu năm 2019239 KB
58Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 VFC882 KB
59Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ VFC 2019569 KB
60Biên bản họp ĐHĐCĐ VFC 2019370 KB
61Chương trình họp ĐHCĐ 2019 - VFC389 KB
62Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 20192 MB
63Báo cáo tài chính năm 2018 - VFC5 MB
64Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - VFC156 KB

Trang