Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
65Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 20192 MB
66Báo cáo tài chính năm 2018 - VFC5 MB
67Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - VFC156 KB
68Quy chế làm việc - ĐHĐCĐ thường niên 2019699 KB
69Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019242 KB
70Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, BKS năm 2018, đề xuất chi năm 2019263 KB
71Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2018312 KB
72Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019535 KB

Trang