Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
65Quy chế làm việc - ĐHĐCĐ thường niên 2019699 KB
66Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019242 KB
67Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, BKS năm 2018, đề xuất chi năm 2019263 KB
68Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2018312 KB
69Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019535 KB
70Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn505 KB
71Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn502 KB
72Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (người ủy quyền công bố thông tin)619 KB

Trang