Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
33Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát3 MB
34Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường977 KB
35Tờ trình Đại hội đồng cổ động 18.12.2019572 KB
36Thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát2 MB
37Phiếu ý kiến cổ đông1 MB
38Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông393 KB
39CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ IV NĂM 2019296 KB
40Form 01 - Thông báo đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 582 KB

Trang