Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
41Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông393 KB
42CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ IV NĂM 2019296 KB
43Form 01 - Thông báo đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 582 KB
44Thông báo của HĐQT công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát619 KB
45Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán279 KB
46Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu485 KB
47Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông504 KB
48Công văn giải trình BCTC riêng quý 3.2019260 KB

Trang