Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Quyết định bổ nhiệm người quản lý phần vốn góp và đề cử vị trí chủ tịch HĐTV tại liên doanh300 KB
2Quyết định bổ nhiệm người quản lý phần vốn góp và đề cử vị trí chủ tịch HĐTV tại Công ty con309 KB
3Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng597 KB
4Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần Vinafco (đăng ký thay đổi lần thứ 28)307 KB
5Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty233 KB
6Quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính của Công ty218 KB
7Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng545 KB
8Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc bổ sung ngành nghề và điều chỉnh dự án đầu tư của công ty con499 KB

Trang