Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Mẫu 01 ( Đề cử/ ứng cử thành viên BKS)54 KB
2Mẫu 01 ( Đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT)54 KB
3Bảng kê khai người có liên quan ( Theo QĐ khoản 17 Điều 4 LDN)59 KB
4Báo cáo công khai lợi ích liên quan ( Theo QĐ tại khoản 1 Điều 159 LDN)62 KB
5Thông báo V/v đề cử, ứng cử để bàu thành viên BKS862 KB
6Thông báo V/v đề cử, ứng cử để bàu thành viên HĐQT977 KB
7Mẫu thẻ biểu quyết224 KB
8Mẫu giấy ủy quyền320 KB

Trang