Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
2Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
3Nghị quyết 95 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
4Nghị quyết 94 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20161 MB
5Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông/BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
6Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/20165 MB
7Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 19.12.20161 MB
8Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - BKS647 KB

Trang