Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Chương trình họp ĐHCĐ 2019 - VFC389 KB
2Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 20192 MB
3Báo cáo tài chính năm 2018 - VFC5 MB
4Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - VFC156 KB
5Quy chế làm việc - ĐHĐCĐ thường niên 2019699 KB
6Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019242 KB
7Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, BKS năm 2018, đề xuất chi năm 2019263 KB
8Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2018312 KB

Trang