Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
9Biên bản bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 -2022857 KB
10Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -20221 MB
11Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 04/5/20177 MB
12Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/5/20173 MB
13Phương án phân chia lợi nhuận 2016580 KB
14Báo cáo hoạt động của HĐQT2 MB
15Mẫu 01 ( Đề cử/ ứng cử thành viên BKS)54 KB
16Mẫu 01 ( Đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT)54 KB

Trang