Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
9Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019242 KB
10Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, BKS năm 2018, đề xuất chi năm 2019263 KB
11Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2018312 KB
12Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019535 KB
13Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019952 KB
14Mẫu ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - VFC249 KB
15Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 - VFC676 KB
16Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/12/2018481 KB

Trang