Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
9Mẫu số 1 - TB về việc tự nguyện họp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS175 KB
10Thông báo đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS 2 MB
11Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán494 KB
12Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu514 KB
13Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018936 KB
14Biên bản kiểm phiếu488 KB
15Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20183 MB
16Mẫu thông báo về việc đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018232 KB

Trang