Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
9Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018505 KB
10Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT571 KB
11Tờ trình thù lao HĐQT, BKS177 KB
12Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20173 MB
13Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018549 KB
14Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2018456 KB
15Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 20182 MB
16Mẫu giấy ủy quyền191 KB

Trang