Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
33Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018505 KB
34Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT571 KB
35Tờ trình thù lao HĐQT, BKS177 KB
36Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20173 MB
37Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018549 KB
38Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2018456 KB
39Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 20182 MB
40Mẫu giấy ủy quyền191 KB

Trang