Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
33Tờ trình danh sách ứng cử HĐQT 228 KB
34Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2014 216 KB
35Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 177 KB
36Báo cáo tài chính 3 MB
37Báo cáo HĐQT năm 2013 và Kế hoạch 2014 202 KB
38 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 2 MB
39Báo cáo thực hiện ngân sách 2013 1 MB
40Kế hoạch ngân sách 2014 1 MB

Trang