Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
33Báo cáo công khai lợi ích liên quan ( Theo QĐ tại khoản 1 Điều 159 LDN)62 KB
34Thông báo V/v đề cử, ứng cử để bàu thành viên BKS862 KB
35Thông báo V/v đề cử, ứng cử để bàu thành viên HĐQT977 KB
36Mẫu thẻ biểu quyết224 KB
37Mẫu giấy ủy quyền320 KB
38Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên385 KB
39Thông báo chốt Danh sách cổ đông588 KB
40Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB

Trang