Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
17Mẫu bản kê khai người có liên quan243 KB
18Mẫu báo cáo công khai lợi ích liên quan269 KB
19Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2017212 KB
20Mẫu thẻ biểu quyết137 KB
21Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018505 KB
22Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT571 KB
23Tờ trình thù lao HĐQT, BKS177 KB
24Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20173 MB

Trang