Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
17Thông báo V/v đề cử, ứng cử để bàu thành viên BKS862 KB
18Thông báo V/v đề cử, ứng cử để bàu thành viên HĐQT977 KB
19Mẫu thẻ biểu quyết224 KB
20Mẫu giấy ủy quyền320 KB
21Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên385 KB
22Thông báo chốt Danh sách cổ đông588 KB
23Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
24Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB

Trang