Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
17Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 300 KB
18Báo cáo thường niên năm 20177 MB
19Báo cáo thường niên năm 20177 MB
20Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018337 KB
21Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018401 KB
22Biên bản kiểm phiếu1 MB
23Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông498 KB
24Biên bản bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 -2022857 KB

Trang