Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
57Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/20165 MB
58Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 19.12.20161 MB
59Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - BKS647 KB
60Tờ trình chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2017-2021770 KB
61Đơn từ nhiệm thành viên BKS301 KB
62Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT300 KB
63ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016- Mẫu Giấy Ủy quyền328 KB
64Thông báo Mời họp391 KB

Trang