Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
49Đơn từ nhiệm thành viên BKS301 KB
50Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT300 KB
51ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016- Mẫu Giấy Ủy quyền328 KB
52Thông báo Mời họp391 KB
53ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016-Báo cáo tóm tắt chiến lược chuỗi cung ứng1 MB
54Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông1 MB
55Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông2 MB
56Nội dung chương trình375 KB

Trang