Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
49Tờ trình lựa chọn kiểm toán 191 KB
50 Tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 223 KB
51Tờ trình danh sách ứng cử HĐQT 228 KB
52Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2014 216 KB
53Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 177 KB
54Báo cáo tài chính 3 MB
55Báo cáo HĐQT năm 2013 và Kế hoạch 2014 202 KB
56 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 2 MB

Trang