Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
65Mẫu giấy Ủy quyền332 KB
66Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 26.04.2016760 KB
67Báo cáo Ban Kiểm Soát3 MB
68Báo cáo Hội Đồng Quản Trị2 MB
69Tờ trình thù lao hội đồng quản trị 202 KB
70Tờ trình lựa chọn kiểm toán 191 KB
71 Tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 223 KB
72Tờ trình danh sách ứng cử HĐQT 228 KB

Trang