Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
41Báo cáo hoạt động của HĐQT2 MB
42Mẫu 01 ( Đề cử/ ứng cử thành viên BKS)54 KB
43Mẫu 01 ( Đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT)54 KB
44Bảng kê khai người có liên quan ( Theo QĐ khoản 17 Điều 4 LDN)59 KB
45Báo cáo công khai lợi ích liên quan ( Theo QĐ tại khoản 1 Điều 159 LDN)62 KB
46Thông báo V/v đề cử, ứng cử để bàu thành viên BKS862 KB
47Thông báo V/v đề cử, ứng cử để bàu thành viên HĐQT977 KB
48Mẫu thẻ biểu quyết224 KB

Trang