Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
41Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
42Nghị quyết 95 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
43Nghị quyết 94 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20161 MB
44Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông/BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
45Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/20165 MB
46Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 19.12.20161 MB
47Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - BKS647 KB
48Tờ trình chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2017-2021770 KB

Trang