Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
41Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận219 KB
42Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2016188 KB
43Mẫu thẻ biểu quyết318 KB
44Mẫu giấy Ủy quyền332 KB
45Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 26.04.2016760 KB
46Báo cáo Ban Kiểm Soát3 MB
47Báo cáo Hội Đồng Quản Trị2 MB
48Tờ trình thù lao hội đồng quản trị 202 KB

Trang