Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
25Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018549 KB
26Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2018456 KB
27Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 20182 MB
28Mẫu giấy ủy quyền191 KB
29Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 300 KB
30Báo cáo thường niên năm 20177 MB
31Báo cáo thường niên năm 20177 MB
32Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018337 KB

Trang