Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
25Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -20221 MB
26Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 04/5/20177 MB
27Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/5/20173 MB
28Phương án phân chia lợi nhuận 2016580 KB
29Báo cáo hoạt động của HĐQT2 MB
30Mẫu 01 ( Đề cử/ ứng cử thành viên BKS)54 KB
31Mẫu 01 ( Đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT)54 KB
32Bảng kê khai người có liên quan ( Theo QĐ khoản 17 Điều 4 LDN)59 KB

Trang