Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
25Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018936 KB
26Biên bản kiểm phiếu488 KB
27Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20183 MB
28Mẫu thông báo về việc đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018232 KB
29Mẫu bản kê khai người có liên quan243 KB
30Mẫu báo cáo công khai lợi ích liên quan269 KB
31Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2017212 KB
32Mẫu thẻ biểu quyết137 KB

Trang