Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
25Nghị quyết 95 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
26Nghị quyết 94 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20161 MB
27Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông/BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
28Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/20165 MB
29Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 19.12.20161 MB
30Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - BKS647 KB
31Tờ trình chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2017-2021770 KB
32Đơn từ nhiệm thành viên BKS301 KB

Trang