Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
25Mẫu thẻ biểu quyết318 KB
26Mẫu giấy Ủy quyền332 KB
27Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 26.04.2016760 KB
28Báo cáo Ban Kiểm Soát3 MB
29Báo cáo Hội Đồng Quản Trị2 MB
30Tờ trình thù lao hội đồng quản trị 202 KB
31Tờ trình lựa chọn kiểm toán 191 KB
32 Tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 223 KB

Trang