Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
25Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 19.12.20161 MB
26Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - BKS647 KB
27Tờ trình chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2017-2021770 KB
28Đơn từ nhiệm thành viên BKS301 KB
29Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT300 KB
30ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016- Mẫu Giấy Ủy quyền328 KB
31Thông báo Mời họp391 KB
32ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016-Báo cáo tóm tắt chiến lược chuỗi cung ứng1 MB

Trang