Quản trị chất lượng

Những năm gần đây, cùng với việc tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, kho bãi, phương tiện, Vinafco còn tập trung cho việc đầu tư, áp dụng các hệ thống, công cụ quản trị tiên tiến, hiện đại, áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị nhằm tăng tính hiệu quả, thuận tiện trong sử dụng và vận hành hệ thống, đáp ứng các yêu cầu quản trị điều hành kịp thời trong hoạt động công ty như: Phần mềm Warehouse management software ( WMS ) trong quản trị kho hàng; Phần mềm Transportation management software ( TMS ) ; Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 trong hoạt động SXKD...

 

Đến nay, các công cụ và hệ thống trên đang được triển khai và phát huy hiệu quả trong quản trị, điều hành công ty, cùng với mạng lưới kho bãi, phương tiện vận tải và nguồn lực khác đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ cho khách hàng và công ty.