Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty CP Vinafco

Ngày đăng: 05/05/2017

Ngày 04/05/2017, tại trụ sở chính, Công ty CP Vinafco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Đại hội có sự tham gia của 12 Cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp 07 cổ đông và tham dự ủy quyền 05 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 32.653.839 cổ phần, bằng 96,6% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

      1. Ông Huỳnh Bá Thăng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinafco - Chủ tọa

      2. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafco - Ủy viên

Ban Thư ký Đại hội gồm:

  1. Bà Trần Thị Tân Thư
  2. Ông Nguyễn Minh Vũ

Ông Huỳnh Bá Thăng Long – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Ban Kiểm phiếu gồm:

       1. Ông Nguyễn Quyết  Chiến - Trưởng Ban

       2. Bà Vũ Thị Thúy - Ủy viên

       3. Bà Phạm Thị Khái - Ủy viên

 TGĐ. Nguyễn Hoàng Giang trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016; báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016; kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoạt động cho 2017
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017
  • Thông qua và ấn định số lượng thành viên cũng như danh sách đề cử vào vị trí thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 -2022
  • Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022
  • Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017; thông qua chiến lược kinh doanh dài hạn 2017-2021; thông qua công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
  • Báo cáo thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và mức chi năm 2017 

HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VINAFCO đã hoàn thành các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thành công tốt đẹp.