Kế hoạch, phương án ứng phó phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tại Trung tâm tiếp vận Vinafco Tiên Sơn

  • Căn cứ Quy chế hoạt động của Công ty TNHH tiếp vận Vinafco
  • Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam và trên thế giới
  • Xét theo đề nghị của ông trưởng phòng QHSE;

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TIẾP VẬN VINAFCO

        QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống Covid 19 của Vinafco tại trung tâm tiếp vận Tiên Sơn có danh sách kèm theo quyết định này.

Điều 2:  Các ông bà trong Ban chỉ đạo phòng, chống Covid 19 thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ kèm theo quyết định này.

Điều 3: Ban chỉ đạo phòng, chống Covid 19 hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập đến khi Chính phủ Việt Nam công bố hết dịch Covid 19 tại Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VINAFCO

                                                                                                                    Giám đốc Nguyễn Thế Vũ

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19

Quyết định thành lập tổ an toàn phòng chống Covid-19 của TS8

Quyết định thành lập tổ an toàn phòng chống Covid-19 của TS11

Kế hoạch ứng phó ca nghi nhiễm Covid-19