ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Ngày đăng: 26/04/2016

Sáng ngày 26/04/2016, tại Trụ sở chính, Công ty Cổ phần Vinafco đã tổ chức thành công ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN Công ty Cổ phần Vinafco năm nay có sự tham gia của 22 cổ đông trong đó có 10 cổ đông trực tiếp và 12 cổ đông tham dự ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 32.605.421 cổ phần tương đương 96,46% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

      1. Ông Huỳnh Bá Thăng Long - Chủ tịch HĐQT C.ty C.phần Vinafco - Chủ tọa

      2. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco - Ủy viên

Ông Huỳnh Bá Thăng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinafco đọc quy chế làm việc

Ban Thanh Tra Tư Cách Cổ Đông gồm:

  1. Ông Vũ Đức Lợi - Trưởng Ban Thanh Tra Tư Cách Cổ Đông

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco trình bày tóm tắt năm       Hoạt động năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

Ban Thư ký Đại hội gồm:

  1. Bà Trần Thị Tân Thư
  2. Ông Nguyễn Minh Vũ

Ban Kiểm phiếu gồm:

       1. Ông Nguyễn Quyết  Chiến - Trưởng Ban

       2. Ông Nguyễn Đình Huy - Ủy viên

       3. Bà Phạm Thị Khái - Ủy viên

Đại diện Cổ đông Nhật Bản đến tham dự Đại hội

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua các Báo cáo Kết quả SXKD, Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 , cùng 1 số Báo cáo, tờ trình khác...

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VINAFCO đã hoàn thành các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thành công tốt đẹp.