ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 – CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Ngày đăng: 15/05/2018

Ngày 10/5/2018, tại công ty Cổ phần Vinafco, thôn Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty Cổ phần Vinafco.

Tham dự đại hội có 17 cổ đông, trong đó 13 cổ đông có phiếu bầu. Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 32,751,564 cổ phần, chiếm 96,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Với tinh thần nghiêm túc, tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, năm tài chính 2018 công ty Cổ phần Vinafco đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề quan trọng:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi trình bày Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán

+ Báo cáo về việc phê duyệt của HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám Đốc công ty, chế độ đối với Tổng Giám Đốc công ty

+ Trình bày kế hoạch 2018 và thảo luận, đóng góp ý kiến

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Đại hội đã thông qua và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

Theo đó, trên cơ sở bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại đại hội, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Bà Nguyễn Thị Minh Thuần trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022 với số phiếu bầu: 32,744,239 – chiếm 99,9% số phiếu có quyền bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Minh Thuần trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kết thúc đại hội, Biên bản đại hội đã được thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí.

Đại hội bế mạc lúc 17h15 cùng ngày!

Xem chi tiết Biên bản đại hội