Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
41Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT2 MB
42Mẫu hồ sơ nhận cổ tức Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco444 KB
43Thông báo về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco438 KB
44Dự thảo NQ ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT495 KB
45Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT2 MB
46Tờ trình cổ đông về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT804 KB
47Form 3 - Báo cáo lợi ích liên quan682 KB
48Form 2 - Bảng kê khai người có liên quan775 KB

Trang