Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
33Báo cáo hoạt động của HĐQT - VFC1004 KB
34Báo cáo kế hoạch năm 2021 - VFC1 MB
35Bao cao tài chính riêng 20206 MB
36Báo cáo tài chính hợp nhất 20217 MB
37Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 20201 MB
38Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp511 KB
39Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021474 KB
40Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021190 KB

Trang