Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
33Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021474 KB
34Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021190 KB
35Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT2 MB
36Mẫu hồ sơ nhận cổ tức Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco444 KB
37Thông báo về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco438 KB
38Dự thảo NQ ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT495 KB
39Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT2 MB
40Tờ trình cổ đông về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT804 KB

Trang