Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
25Dự thảo quy chế hoạt động của BKS - VFC389 KB
26Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT -VFC561 KB
27Dự thảo quy chế quản trị nội bộ - VFC853 KB
28Dự thảo điều lệ sửa đổi - VFC1 MB
29Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS - VFC346 KB
30Tờ trình DHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán - VFC1 MB
31Tờ trình DHĐCĐ về phương án phân chia lợi nhuận330 KB
32Báo cáo hoạt động của BKS - VFC1 MB

Trang