Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
25Tờ trình DHĐCĐ về phương án phân chia lợi nhuận330 KB
26Báo cáo hoạt động của BKS - VFC1 MB
27Báo cáo hoạt động của HĐQT - VFC1004 KB
28Báo cáo kế hoạch năm 2021 - VFC1 MB
29Bao cao tài chính riêng 20206 MB
30Báo cáo tài chính hợp nhất 20217 MB
31Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 20201 MB
32Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp511 KB

Trang