Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
177Nghị quyết 94 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20161 MB
178Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông/BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
179Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/20165 MB
180Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 19.12.20161 MB
181Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - BKS647 KB
182Tờ trình chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2017-2021770 KB
183Đơn từ nhiệm thành viên BKS301 KB
184Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT300 KB

Trang