Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
169Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận219 KB
170Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2016188 KB
171Mẫu thẻ biểu quyết318 KB
172Mẫu giấy Ủy quyền332 KB
173Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 26.04.2016760 KB
174Báo cáo Ban Kiểm Soát3 MB
175Báo cáo Hội Đồng Quản Trị2 MB
176Tờ trình thù lao hội đồng quản trị 202 KB

Trang