Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
17Mẫu thẻ biểu quyết số 1 tại ĐHĐCĐ 2021314 KB
18Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021309 KB
19Dự thảo quy chế hoạt động của BKS - VFC389 KB
20Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT -VFC561 KB
21Dự thảo quy chế quản trị nội bộ - VFC853 KB
22Dự thảo điều lệ sửa đổi - VFC1 MB
23Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS - VFC346 KB
24Tờ trình DHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán - VFC1 MB

Trang