Năm 2018

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/12/2018481 KB
2Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018804 KB
3Dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường293 KB
4Sơ yếu lý lịch của ứng viên đề cử vị trí thành viên HĐQT, BKS2 MB
5Tờ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS564 KB
6Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - 19/11/2018589 KB
7Mẫu số 3 - Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên164 KB
8Mẫu số 2 - Bản khai người có liên quan của ứng cử viên191 KB

Trang