Năm 2016

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết 95 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
2Nghị quyết 94 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20161 MB
3Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông/BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
4Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/20165 MB
5Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 19.12.20161 MB
6Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - BKS647 KB
7Tờ trình chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2017-2021770 KB
8Đơn từ nhiệm thành viên BKS301 KB

Trang