Năm 2014

STTTên fileDung lượngTải
1Tờ trình thù lao hội đồng quản trị 202 KB
2Tờ trình lựa chọn kiểm toán 191 KB
3 Tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 223 KB
4Tờ trình danh sách ứng cử HĐQT 228 KB
5Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2014 216 KB
6Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 177 KB
7Báo cáo tài chính 3 MB
8Báo cáo HĐQT năm 2013 và Kế hoạch 2014 202 KB

Trang