Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
65Mẫu giấy ủy quyền dự họp367 KB
66Mẫu giấy ủy quyền dự họp367 KB
67Báo cáo tài chính hợp nhất 2019766 KB
68Tờ trình thù lao HĐQT/BKS 504 KB
69Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020402 KB
70Báo cáo HĐ HĐQT 2019, KH 20201 MB
71Báo cáo hoạt động BKS 2019, KH 2020674 KB
72Bao cao kế hoạch SXKD năm 20202 MB

Trang