Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
41Báo cáo hoạt động của BKS - VFC1 MB
42Báo cáo hoạt động của HĐQT - VFC1004 KB
43Báo cáo kế hoạch năm 2021 - VFC1 MB
44Bao cao tài chính riêng 20206 MB
45Báo cáo tài chính hợp nhất 20217 MB
46Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 20201 MB
47Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp511 KB
48Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021474 KB

Trang