Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
33Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021309 KB
34Dự thảo quy chế hoạt động của BKS - VFC389 KB
35Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT -VFC561 KB
36Dự thảo quy chế quản trị nội bộ - VFC853 KB
37Dự thảo điều lệ sửa đổi - VFC1 MB
38Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS - VFC346 KB
39Tờ trình DHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán - VFC1 MB
40Tờ trình DHĐCĐ về phương án phân chia lợi nhuận330 KB

Trang