Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
137Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/20165 MB
138Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 19.12.20161 MB
139Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - BKS647 KB
140Tờ trình chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2017-2021770 KB
141Đơn từ nhiệm thành viên BKS301 KB
142Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT300 KB
143ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016- Mẫu Giấy Ủy quyền328 KB
144Thông báo Mời họp391 KB

Trang