Chuyên viên kế toán

Điểm làm việc: Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Thông tin công việc:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Kế toán Doanh thu-Chi phí/giá vốn Phòng Điều hành vận tải

- Căn cứ vào yêu cầu xuất hoá đơn, hợp đồng, biên bản đối chiếu với khách hàng, kiểm tra tính hơp lệ của chứng từ, sau khi được phê duyêt, tiến hành xuất hoá đơn khách hàng và lập phiếu kế toán.

- Hàng tháng thực hiện xác nhận các khoản doanh thu và chi phí tương ứng trong kỳ, căn cứ vào chứng từ kế toán và các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ lập phiếu kế toán hạch toán doanh thu, chi phí.

- Căn cứ vào các định mức chi phí, phương án kinh doanh đã được phê duyệt định kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chi phí giá vốn theo từng khách hàng, dự án của đội xe. Căn cứ chứng từ nhập xuất nhiên liệu vào phần mềm kế toán.

- Phân bổ các khoản chi phí trả trước ngắn, dài hạn; phân bổ các khoản doanh thu chưa thực hiện;

2. Kế toán Doanh thu-Chi phí/giá vốn Phòng Điều hành vận tải

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản tạm ứng làm hàng dựa trên báo cáo công việc hàng ngày của phòng điều hành, dự toán chi phí, định mức chi phí của công ty;

- Căn cứ vào các yêu cầu thanh toán có phê duyệt của người có thẩm quyền, tùy theo tính chất các khoản chi phí áp dụng các quy định tương ứng của công ty, rà soát tính hợp lệ của các chứng từ thanh toán kèm theo (hoá đơn, biên lai, biên bản thanh lý hợp đồng, …) lập chứng từ kế toán, đồng thời hạch toán các khoản thánh toán khi được phê duyệt vào phần mềm kế toán.

- Thực hiện việc theo dõi tạm ứng và thanh toán hoàn ứng cho cán bộ điều hành. Cuối tháng đối chiếu công nợ với từng cá nhân để thúc đẩy việc hoàn tất chứng từ hoặc thu lại tiền tạm ứng còn dư,. Lập biên bản đối chiếu số dư nợ tạm ứng với từng cá nhân định kỳ, đôt xuất.

- Theo dõi, quản lý các hợp đồng mua hàng & bán hàng của Phòng Điều hành. Đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận liên quan ký tiếp/gia hạn hợp đồng khi hợp đồng hết hạn.

- Căn cứ vào số dư trên bảng cân đối phát sinh công nợ các khoản phải thu , phải trả các khách hàng và tiến độ thanh toán các hợp đồng đã ký với khách hàng để đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng và lập kế hoạch thanh toán nợ đến hạn cho nhà thầu.

- Lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng định kỳ, đột xuất.

3. Quản lý chứng từ

Lưu trữ chứng từ đầy đủ, khoa học, đúng theo quy định của nhà nước.

4. Thực hiện các công việc khác

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Kế toán trưởng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Có trên 2 năm làm kế toán tại vị trí tương tự

- Có kiến thức về quy trình ,quy định, thủ tục kế toán

- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc, chuẩn mực tài chính, kế toán và nghiệp vụ kế toán

- Kiến thức cơ bản về công nghệ, quy trình cung cấp dịch vụ logicstic

- Thực hiện các  nghiệp vụ hạch toán, kế toán

- Sử dụng phần mềm tin học văn phòng, phần mềm exact

- Kỹ năng làm báo cáo

Người liên hệ

Họ tên: Mr Phường
ĐT: 0972255718
Email: tuyendung@vinafco.com.vn