Chủ tịch nước: 'Đại hội XII đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới'

Ngày đăng: 21/01/2016

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Đại hội XII là đại hội "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của nước Việt Nam".

8h sáng nay, lễ khai mạc Đại hội XII của Đảng bắt đầu. Sau lễ chào cờ, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của Đại hội. Trong hơn 1.500 đại biểu, ngoài gần 200 ủy viên Trung ương khóa XI, còn có nhiều khách mời là các nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức, các tôn giáo...

dai-hoi-dang-xii-khai-mac

Lễ khai mạc Đại hội Đảng XII được truyền hình trực tiếp. Ảnh: Nhật Minh.

Đọc diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI chào mừng các khách mời và hơn 1.500 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên về dự Đại hội. Trong 8 ngày làm việc chính thức, Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. 

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

"Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", Chủ tịch nước nhấn mạnh. 

Ông cũng khẳng định "Đại hội XII của Đảng là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

chu-tich-nuoc-dai-hoi-xii-dy-manh-toan-dien-cong-cuoc-doi-moi-1

Chủ tịch nước: "Đại hội XII của Đảng là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới". Ảnh: Q.D.

Thay mặt cho đồng bào cả nước, đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Hà Nội với cờ hoa tiến vào chào mừng Đại hội. Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Lê Thị Kim Oanh gửi tới Đại hội mong muốn của nhân dân thủ đô, đẩy mạnh đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, xứng đáng là "đầy tớ của nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy".

Tiếp đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo chung của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về các văn kiện. Ông cho biết các văn kiện đã được thông báo rộng rãi, xin ý kiến của nhân dân. Ban Chấp hành đã tiếp thu những đóng góp tâm huyết và quý báu của người dân. Các báo cáo trình đại hội đã trình bày cụ thể, đầy đủ vấn đề. 

Tổng bí thư nêu ngắn gọn các vấn đề, trước tiên là "vững bước trên con đường đổi mới". Trước bối cảnh khó khăn của quốc tế và khu vực, tình hình phức tạp ở biển Đông, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân đã vượt qua khó khăn. Tuy nhiên đổi mới chưa toàn diện, một số mục tiêu kinh tế xã hội chưa đạt được. Nhiều hạn chế yếu kém trong giáo dục, khoa học... chậm được khắc phục. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn chưa được khắc phục, đạo đức lối sống của một số cán bộ đảng viên, tệ quan liêu tham nhũng chưa được đẩy lùi. 

Theo Tổng bí thư, 30 năm đổi mới đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng còn nhiều yếu kém cần khắc phục. Những thành tựu của 30 năm qua khẳng định đường lối của Đảng là "đúng đắn, sáng tạo, tạo tiền đề để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ".

dai-hoi-dang-xii-khai-mac-1

Đại biểu làm lễ chào cờ.

Theo chương trình, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh sẽ đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI. Chiều nay, đại biểu họp đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội.

Dự kiến từ ngày 24/1, Đại hội bắt đầu công tác nhân sự và ngày 28/1 công bố kết quả bầu Tổng bí thư.

Trước đó, trong phiên họp trù bị ngày 20/1, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội cũng như Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Theo quy chế bầu cử được thông qua, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI nếu không nằm trong danh sách tái cử sẽ không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử. Tuy nhiên, những đại biểu còn lại của Đại hội khóa XII vẫn có quyền quyết định đề cử nhân sự Ban chấp hành khóa mới.

dai-hoi-dang-xii-khai-mac-3