Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
73Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
74Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán7 MB
75Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán và Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 trước và sau kiểm toán báo cáo riêng, Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 Báo cáo riêng392 KB
76Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 Báo cáo hợp nhất và Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 trước và sau kiểm toán - Báo cáo hợp nhất407 KB
77BCTC riêng trước kiểm toán Qúy IV năm 20174 MB
78Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý IV năm 2017407 KB
79Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý IV năm 20174 MB
80Báo cáo tài chính riêng chưa kiểm toán Qúy IV năm 2017 và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm trước429 KB

Trang