Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018243 KB
66Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/20184 MB
67Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch,phó chủ tịch HĐQT và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT, BKS 1 MB
68Giải trình báo cáo tài chính riêng bán niên 2018238 KB
69Báo cáo tài chính riêng bán niên 2018 8 MB
70Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 223 KB
71Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ bán niên 2018361 KB
72Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 2)6 MB

Trang