Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49Báo cáo tài chính riêng Quý 3/20184 MB
50Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018243 KB
51Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/20184 MB
52Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch,phó chủ tịch HĐQT và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT, BKS 1 MB
53Giải trình báo cáo tài chính riêng bán niên 2018238 KB
54Báo cáo tài chính riêng bán niên 2018 8 MB
55Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 223 KB
56Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ bán niên 2018361 KB

Trang