Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
137Báo cáo tài chính công ty mẹ Q I/ 201513 MB
138Báo cáo tài chính hợp nhất QII/20153 MB
139Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất QII/2015 135 KB
140Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/ 2015 3 MB
141Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2015 151 KB
142Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
143Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
144Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) - English 8 MB

Trang